SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN

Árpa zsír veszteség. Termesztési technológiája

árpa zsír veszteség

Teljes szövegű keresés A takarmánynemek befolyása a téj- vaj- és zsir-képződésre. Angolhonban a mult évi parlament ülésekben némelly földbirtokosok azt kivánták, hogy az ott olly magas szaladvámot azon esetre, ha azt marhahizlalás, nem pedig pálinkafőzés végett viszik be, eltöröljék.

árpa zsír veszteség

Ezek ugyan is azt állitották, hogy a szalad sokkal táplálóbb s jóval jobb hizlaló szer, mint az árpa, mellyből készitik. Ez a kormányt kétes helyzetbe — dilemmába — hozta, mert minthogy eddigelé semmi olly szert nem ismernek, melly a szaladot pálinkafőzésre alkalmatlanná tegye, de tápláló erejének ne ártson, attól félt, hogy a kivánt engedelem megadása által a dugárusságot mozditja elé, s az ország jövedelmeit csonkitja meg.

Ennélfogva némelly vegyészekhez folyamodott ama kérdés eldöntése végett: ha valjon alapos-e azon állitás, miszerint a szalad jobban árpa zsír veszteség, mint annyi árpa, mire Liebig is véleményét kimondotta.

árpa zsír veszteség

Mint előre is gondolni lehetett, a vegyészek véleménye tagadó volt, minthogy a szaladképződés műfolyamában szénsavany és légeny azot alakban nemcsak hogy olly anyagok vesznek el, mellyek az állati testben zsir- árpa zsír veszteség hús-képződésre szoktak forditatni; hanem még az árpa beáztatása által árpa zsír veszteség sok, a árpa zsír veszteség nézve nagyon fontos földi rész mosatik ki, jelesen nem csekély mennyiségü felolvadó phosphorsavanyos és kovasavanyog lugsó.

A mit theoreticai szempontból lehetett mondani a szalad mellett csupán az volt, hogy ez könnyebben megemészthető, minthogy a czikázás műfolyama alatt, az árpa lisztje amylum czukorrá változik, melly utóbbi a gyomorban könnyebben felolvad és áthasonitódik. Az állatok a szaladot czukortartalma miatt örömestebb is eszik.

Az árpa biológiájának alapjai Vavilov szerint az árpa géncentruma, mint primer centrum, Kelet-Ázsia.

De ezen hatást az által is elérhetni, ha étetés előtt néhány órával az árpát meleg vizzel béáztatják, igy is a liszttartalom czukorrá kezd árpa zsír veszteség a nélkül, hogy a szaladképződésnél árpa zsír veszteség veszteség mutatkoznék; továbbá egy marok szalad képes nehány font árpa lisztjét hamar czukorrá változtatni, sőt ezen átváltozás a marha gyomrában is olly hamar megtörténik, hogy átalában semmi ok nem található, melly a szalad beviteli vámjának elengedését igénylené.

Azonban, hogy a mezei gazdák számtalanszor ismételt kivánságaival szembe egyenes kisérleteket állithason a kormány, megbizta a két Thomsont, glasgowi vegyészeket, hogy összehasonlitó hizlalási kisérleteket tennének, kik az ezen évi parlamentülésekben az általok nagy pénzbeli áldozattal kapott közös eredményeket előterjesztették. Ezen eredmények nemcsak hogy az árpának szalad fölötti előnyét napfényre hozták, de egyszersmind érdekes adatok a vaj- és zsir-képződésre nézve, mellyek egy általában öszhangzanak, és támaszul szolgálnak a nehány évvel ezelőtt Liebig által felállitott azon nézetnek, miszerint t.

Az árpa és a jégárpa a szemhéjak gyakori gyulladásos állapotai

Már ezelőtt egy századdal, ben Beccaria olly véleményben volt, hogy az állatok és növények ugyanazon anyagokból alkotvák, mellyekkel táplálkoznak, és az ujabb időben kiváltképen Dr. Prout védte ezen nézetet, és a tejet állitotta az eledelek mintájául.

árpa zsír veszteség

Ezen folyadékban — a téjben — a fő alkatrészek olaj, sajtany Casein és czukor; és szerinte ezen, vagy hasonló alkotásuaknak kell lenni minden egészséges tápszereknek.

De az kiváltképen Árpa zsír veszteség volt fentartva, hogy azon viszonyokat, mellyek szerint aránylik a test szövete, anyaga a felemésztett tápszerekhez, a legszebb kisérletek egy egész csoportjával s azokból vont világos következtetések által mint élettani igazságot polgárositsa meg a tudományban.

árpa zsír veszteség