Almanach 1995 1998

Bibliai v? laszok a fogy? sra, Bejelentkezés közösségi fiókkal.

Scherer Norbert Olvasó - é s technikai szerkesztõ Dr. Fü zi Gyula Pá l Jó zsef Szerdahelyi Endre Harsá nyi Lá szló Dobrovich Á goston bencé s igazgató szü leté sé nek Varga Istvá n tanulmá nya Õegyedü l Õ ad é rtelmet az emberisé g törté nelmé nek. Legyen a Szûzanya most é s mindörökre csillagotok é s vé delmetek.

Szeressé tek õt, az anyá t, — Krisztus Anyjá t é s é gi é desanyá nkat. Legyetek a szeretet é s jó sá g szilá rd alapjá ra é pítõ tanúk; akik tü relmetlenü l vá rjá k az Ú r eljövetelé t. Anyja minden embernek, boldogsá gos Szûz Má ria, tanítsd nekü nk kimondanunk: Amen!

Já nos Pá bibliai v? laszok a fogy? sra pá pa — es törté nelmi jelentõsé gû egy hetes magyarorszá gi apostoli útja utá n — alig remé lt meglepeté ské nt Egy é jszaká t töltött a Szent Hegyen, é s a következõ nap szept. Diá kszövetsé gü nk öt fõvel lehetett jelen a nagy napon. A delegá ció tagjai voltak: Kozma Imre Gy 58akkori elnökü nk, Faber Mikló s Bp 48korá bbi é s mostani elnökü nk, Nó grá di Lá szló Ph 66akkori ü gyvezetõ elnökü nk, Visontai Ková ch Zoltá n Ph 63budapesti bencé s iskolá nk igazgató ja é s Mentsik Gyõzõ Bp 48az iskola alapító inak egyike.

bibliai v? laszok a fogy? sra ghee a zsírégetést

Rajtuk kívü l ké pviseltek bennü nket Szalai Béla Ph 58korá bbi é s mostani fôtitká runk, aki a Közlekedé si Miniszté rium ré szé rõl szervezte a pá pa útjá t, é s Venesz Ernõ Gy 49aki a liturgia sorá n könyörgé st olvasott föl.

Mindezt fekete mappá ba tettü k, ennek tetejé t egykori tûzzomá nc sapkacímerü nk bibliai v? laszok a fogy? sra Ludvig Rezsõ Bp 52 aranymûves bará tunk keze mûve — é kesítette. Egyes diá ktá rsak utó lag nehezmé nyezté k az Almanach mellé kelé sé t, magyar nyelve miatt. A magunk ré szé rõl úgy vé ljü k, a Szentatya akkor sem olvasná el, ha anyanyelvé n szó lna.

Mellette szó l azonban gesztus- é rté ke, valamint hogy Szövetsé gü nkrõl nyom marad a Vatiká nban, ahol köztudottan nem selejteznek ki semmifé le emlé ktá rgyat.

Já nos Pá l pá pa má sodik magyarorszá gi lelkipá sztori lá togatá sa alkalmá bó l Ö nök kedves ajá ndé kukkal kifejezté k irá nta való nagyra- becsü lé sü ket é s ragaszkodá sukat. Megbízá sá bó l szabadjon tolmá csolnom õszinte köszöneté t a szent Pé ter Utó da irá nti hûsé g é s bizalom ezen jelé é rt. Szeretettel adja Mindnyá jukra apostoli á ldá sá t. Szívé lyes jó kívá nsá gokkal L. Sandri s.

Volt, mikor tövig letarolta a nemzetet a pusztító á radat; volt, hogy a testvé rviszá ly borította gyá szba az anyá kat. É lt azonban a szívekben a közös anya, a haza szeretete, é az időszak megállítja a fogyást a nemzet újra felvirá gzott.

De hol tá mad majd remé nysugá r egy nemzedé knek, melynek lelké ben rombadõlt a haza oltá ra?! Nem ké rü nk, Urunk, nemzetü nknek sem vilá graszó ló gazdagsá got, sem má s né peket tipró hatalmat.

Tedd meg é rtü nk, hogy né pü nk felé bredjen bé nultsá gá bó l, hogy az é let újra viruljon a Duna-Tisza tá já n, hogy önmagá hoz híven õrizze a múlt kincseit, bá tran szembené zve a jövõ kihívá sá val.

Engedd meg, Atyá nk, hogy a kü lönbözõsé gek tarkasá gá ban felismerjü k azt, ami örök, ami mint a csillagos é g borul fölé nk é s összeköt bennü nket igaz testvé risé gben. A betlehemi barlang kiszûrõdõ fé nye vilá gítsa meg bibliai v? laszok a fogy? sra é s remé nnyel a magyar é jszaká t. Gyújtsuk meg lefogy az anya súlya Õ tü zé né l a szeretet mé csesé t a söté t magyar é jszaká ban, hogy vilá gítson, melegítsen szegé ny magyaroknak.

A kü ldöttek vilá go- san megfogalmaztá k elvá rá sukat: az új tisztsé gviselõk szolgá ljá k elõdeik- hez mé ltó an, elkötelezetten é s odaadá ssal a bencé s ü gyet.

Unitárius Közlöny, évf., 6. szám, by Biro Sara - Issuu

Nagy vá rakozá ssal fordul a tagsá g felé nk, új tisztsé gviselõk felé. Vá rjá k a jó ü gy folytatá sá t é s kibontakoztatá sá t. Elnökü nk megvá lasztá sakor rögtönzött beszé dé ben arró l szó lt, hogy fokozni kell tá rsadalmi jelenlé tü nket. Ú gy is, hogy é rté keinket má sok elõtt ne csak bü szké n vá llaljuk, hanem bá tran mutassuk is fel. Tegyü nk a tá rsadalmi viszonyok eldurvulá sa ellen! Kezdjü k el meggyõzni környe- zetü nket, hogy az igazi é rté kek birtoklá sa sokszor nehé zsé gekkel já r.

Pró bá ljunk hatni A methi előnyei a fogyáshoz nemzeti tudat kialakulá sá ra é s formá lá sá ra, hiszen csak az tud bibliai v? laszok a fogy? sra nemzeté rt, a hazá é rt á ldozatosan munká lkodni, aki nem csak szü leté si adottsá gnak tekinti nemzetisé gé t é s szü ksé gszerû lakó - helynek hazá já t, hanem akit mé lyen é s tudatosan kötnek ide a gyökerei.

Ezé rt — pé ldá ul — fontos teendõnk, tvxq yunho fogyás vé djü k meg a nyelv tisztasá - gá t, ne hagyjuk elmocskoló dni, elseké lyesedni.

Magyar Zsidу Honlap - Vallбs

Tanítsuk meg gyerme- keinket magyar nyelvü nk szé psé geire! Szorosabbra é s sûrûbbre kell szõnü nk azt a ké pzeletbeli há ló t, amelyet a bencé s diá kok alkotnak az orszá gban, sõt a vilá gban is, mind földrajzi, mind pedig szellemi é rtelemben.

Az új vezetõsé g elszá nt e cé lkitûzé sek megvaló sítá sá nak szervezé sé - ben, koordiná lá sá ban. Buzdítjuk tagjainkat, a felé nk irá nyuló vá rakozá - son túl tová bbra is vé gezzé k azt az aktív önszervezõ munká t, amelynek eredmé nyeké nt nemcsak lé tszá mbeli növekedé snek, hanem minõsé gi fejlõdé snek is örvendhetü nk. Neved dicsõ- sé gé re, hazá nk é s embertá rsaink javá ra Ezekkel a gondolatokkal kívá nunk a vezetõsé g nevé ben mindannyio- tok é s szeretteitek szá má ra Istentõl á ldott, bé ké s Kará csonyt é s ered- mé nyes Ú j É vet.

Faber Mikló s dr. Ok a visszapillantá sra é s az elõre- tekinté sre. Szûkös lehetõsé geink ellené re sem adhatjuk föl JELé t adni annak, hogy é lü nk.

Nemzeti Audiovizuális Archívum

Jó né há nyan közü lü nk — mé ltatlankodva vagy tré fá - san — kezdik megké rdõjelezni: való ban é lü nk? Magam úgy vé lem: IGEN.

Mindaddig igen, amíg ezt a ké rdé st egyá l- talá n föltesszü k önmagunknak é s egymá snak. Egyé rtelmû az igen, amíg van ebben az á ldott hazá ban legalá bb ké t á ldott ember, akiknek fontos az õ megá ldott benedictus voltuk, akik tudjá k, hogy ez a benedictus á llapot miben gyökerezik bibliai v? laszok a fogy? sra s mibõl tá plá lkozik, akik é rzik, hiszik é s valljá k, hogy az ifjúsá gunk sorá n belé nk ü ltetett é s ü ltetõdött benedeki vilá g- szemlé letben, é letstílusban, tudatban é s magatartá sban erõ van.

Jogos bírá lat is, bõven. De soha ne tedd föl a rossz ké rdé st: mit csiná l a BDSZ? Azt ké rdezd inká bb önmagadtó l: Mit csiná lsz Te?

Erre a jó ké rdé sre jó vá laszt csak akkor adhatunk, ha szeretettel vagyunk egymá s irá nt. Mert így é s csakis így leszü nk tanúi Annak, Aki bennü nket erre a helyre á llított, Aki egy á ldott közössé gben õrzött é s nevelt, é s ebbõl indított el bennü nket az é letbe.

É bibliai v? laszok a fogy? sra ha így legalá bb mi, a benedeki csalá d tagjai betöltjü k KOVÁ SZ hivatá sunkat, akkor á ltalunk is — mint ková sz á ltal — ez a tá rsadalom, ez az orszá g, ez a nemzet egyre inká bb á ldottá vá lhat. Ph 55 Kozma Imre sac. Ph 47 Ellenõrzõ bizottsá g: elnök: Muzsay Géza dr.

bibliai v? laszok a fogy? sra fogyni hirdetések

Ph 58 Keszthely: Szelestei Tamá s dr. Pá rtoló Kõszeg: Szerdahelyi Endre dr. Ph 66 Szentendre: Ková cs Attila dr. Kedves Diá ktá rsaim! Diá kszövetsé gü nk kü ldöttközgyûlé sé n fõvé dnökü nk, Asztrik fõapá t úr, é s az elnöksé g minden tagja nevé ben szeretettel köszöntelek Benneteket. Komoly dönté sek elõtt á llunk ma — felelõs szemé lyek kijelölé se, vá lasz- tá sok következnek — ehhez Isten megvilá gosítóirá nyító Szentlelké t hívjuk segítsé gü l.

Jöjj, Szentlé lek Ú risten… Arra kaptam felké ré st, hogy az elmúlt né gy é vre visszatekintve, de ne a múltba ré vedve, az elnöksé g nevé ben rövid beszá moló t tartsak.

Szerkesztette, szptette: Szabolcs "Beszlgets RejtettKzzel, aki sajt bevallsa szerint az Illumintusok tagja szerkesztette Wes Penre, megjelent: Nagyon meggyzen magyarzza meg, MIRT ppen akkor jtt el az ideje.

Az elmúlt é vek közé ppontjá ban a közös Alma Mater, Pannonhalma jubileuma á llt. Má r é vekkel elõbb ké szü ltü nk, é bibliai v? laszok a fogy? sra most kicsit megá llunk é s hagyjuk, hogy hassanak rá nk a megtörté nt esemé nyek. Ezer é ves múltra tekint vissza a teljes kereszté ny kultúra a Ká rpá t- medencé ben. Ebbõl a gazdag öröksé gbõl szá munkra kü lönösen is a szerzetesé let, az oktatá sü gy, a könyvtá r ü gye, a könyvek szereteté nek az ü gye fontos.

Hihetetlen nagy öröm, hogy mi ehhez a múlthoz tartozunk, itt vannak a gyökereink, bibliai v? laszok a fogy? sra tá plá lkozunk. Ennek a múltnak mai folytatá sa vagyunk. A jubileumi é v a talá lkozá sok jegyé ben telt el. Akkor lesz igazá n való sá g, akkor é rint meg sokakat a múlt, ha talá l- koznak vele.

Ú gy é rzem, hogy szövetsé gü nk, a BDSZ is akkor é ri el igazá n cé ljá t, bibliai v? laszok a fogy? sra igaz, õszinte talá lkozá sok helye: ahol ré gi kapcsolatok é lednek újjá é s újak mé lyü lnek el. A talá lkozá sok kezdete az ü nneplé s, é s a lé nyege az emberek között formá ló dó belsõ kapcsolat, egymá sra hangoló dá s, elfogadá s, biztonsá bibliai v? laszok a fogy? sra rzet é s tá masz, amit egymá snak tudunk nyújtani. Olyan csodá latos — ha visszatekintü nk az elmúlt é vekre —, hogy amíg a tá rsadalomban, körü löttü nk, azt tapasztaljuk, hogy minden szé tforgá - csoló dik, egymá st vá doljá k é s kizá rjá k egymá st emberek szervezetekbõl, a mi szövetsé gü nk erõsödött, új sejtjei jöttek lé tre.

Ö römmel é s bü szkesé ggel jelzem, hogy tagsá gunk szá ma fölé emelkedett. Az utó bbi idõben há rom új terü leti szervezet jött lé tre, a szekszá rdi, a szé kesfehé rvá ri é s a szentendrei.

Transféré par

Szervezõdõben van a PPKE hallgató i között majdan mûködö cso- port is. A fehé rvá ri szervezet alakuló ü lé sé n é n is jelen lehettem; á tvizsgá lva elsõ taglistá jukat, a tagok zöme pannonhalmi é s gyõri diá k, é s szinte mindannyian a kommunizmus é veiben é rettsé giztek.

Ketten voltak jelen, akiket má r é n is tanítottam, — jó l bizonyítja ez, hogy megmozdultak a közelmúlt diá kjai is. A talá lkozá fogyni mosolyogva ideje volt az elmúlt é v nagyon sok szinten! A terü leti szervezetek rendezvé nyei: a kirá ndulá s, a lelkigyakorlat, a csalá di összejövetelek, a töprengõ megbeszé lé sek… Az elnöksé g munkaü lé sei itt Budapesten… A pannonhalmi má jus vé gi talá lkozó : a ba- zilika közös imá ja, a sör é s a virsli, a tornatermi elõadá sok, vé gü l a talá l- kozá s elhunyt taná rainkkal, diá ktá rsainkkal a Boldogasszony kriptá já ban.

De mé gis, a legfontosabb talá lkozá s az elmúlt idõszakban az volt, amikor a teljes Magyar Bencé s Kongregá cióminden hozzá tartozó szervezettel együ tt imá dkozta a vesperá st Já nos Pá l pá pá val a baziliká ban.

Bien plus que des documents.

Ezen alkalmon ott volt — igaz, testben csak ké pviselõk útjá n, de — lé lekben az egé sz BDSZ is. Biztos vagyok benne, hogy nem volt senki, akinek a gondolatai ne ott já rtak volna, ne ü lt volna TV eléa közvetíté st izgatottan vá rva… A pá pa azé rt imá dkozott velü nk, hogy né pü nknek igaz vallá sa meg- újuljon, hogy nemzetü nk megújuljon.

Azt mondta, hogy múltunk egy á ldott korszakba nyúlik vissza. Az á ldott korszakon a keleti egyhá z- szakadá s elõtti egysé g idejé t é rtette a pá pa. A múlt ma minket kötelez, az egysé g megé lé sé re, a bé ke kutatá sá ra ösztönöz. A pá pa mondatá t a mi szemé lyes é letü nkre vonatkoztatva is talá ló nak é rzem. Mindnyá junk gyökerei, múltja egy á ldott idõszakra, a bencé s isko- lá ban töltött diá ké vekre nyúlnak vissza, talá n, aki a korban má r jobban eltá volodott tõle, mé g jobban é rzi ezt.

Hinni — de miben? Ez itt a katolikus válasz! Ha nem hinné, hogy valamiért élnie kell, akkor nem élne Mi a gyökér, mely nem szakad el? Most megvalósulhat!

A diá ké vek á ldott korszaka köt össze mindannyiunkat, é s csodá latos alapot teremt szá munkra, hogy szó t tudjunk é rteni, hogy jó l é rezzü k együ tt magunkat, keressü k egymá s tá rsasá gá t, tá mogassuk, bá torítsuk, erõsítsü k egymá st. Közössé gü nk á ldott korszakra nyúlik vissza, de a má ban nem csak a múlt, a kapott szellemisé g kapcsol össze, hanem az é lõ Isten haté kony ereje.

Isten ereje pedig mindig kü ldeté s szá munkra.

bibliai v? laszok a fogy? sra mms2 fogyás

A pá pa azt mondta, hogy meg kell teremtenü nk a tá rsadalom új kereszté ny há ló já t. Szemlé letes ez a ké p. Ké pzeljü k el, hogy felá llunk, jó lazá n, kinyújtott karral, á tló san sorokba rendezõdve megmar- koljuk egymá s kezé t.

bibliai v? laszok a fogy? sra fogyás nsng

Ké pzeljü k el, hogy mennyi ember fé r be közé nk. A kereszté ny emberek közössé ge ilyen há ló t alkot — erre gondolt a pá pa —, így tart a kereszté ny ember má sokat, így tart é bren erkölcsisé get, jó t, szentet má sokban, hiszen közel vannak é s é rzik a megmarkolt ké z erejé t.

Testvé rek, nagyon köszönöm mindannyiotoknak, hogy odaá lltatok é s tartottá tok a há ló t. Nagyon köszönöm leköszönõ elnöksé gü nk minden tagjá nak a munká já t. Bizonyá ra megbocsá bibliai v? laszok a fogy? sra nekem, sõt há lá sak is lesztek é rte, hogy nem említek meg né v szerint mindenkit, aki tett az elmúlt idõszakban szövetsé gü nké rt, de engedjé tek meg, hogy ké t diá k- tá rsunkat kü lön is kiemeljek: Kozma Imre atyá t, elnökü nket, é s Nó grá di Lá szló ü gyvezetõ elnökü nket.