Keresés űrlap

Fogyás gránit öbölben

Irlandot, a melynek területe körülbelül tiz millió hektár, a Nagy-Brittania uralkodójától nyert meghatalmazás alapján egy alkirály vagy lord-helytartó kormányozza a saját titkos tanácsa segélyével. Az ország a következő négy tartományra oszlik: keleten Leinster, délen Meinster, nyugaton Connaught, északon Ulster.

A történetírók azt mondják, hogy hajdan a Három Egyesült Királyság csak egyetlenegy szigetet képezett.

Kihalások okai

Most két szigetet képez, a melyeket az erkölcsi egyenetlenség jobban elkülönít egymástól, mint hogyan lehet lefogyni 65 éves kornál fizikai sorompók. Az irek a francziák barátai és az angolok ellenségei ősidőktől fogva. Irland szép ország a turistákra, de szomorú ország a saját lakosaira nézve.

fogyás gránit öbölben

A lakosok nem képesek megtermékenyíteni az országot, az ország nem képes táplálni a lakosokat, főkép az északi részeken. Pedig hát nem meddő föld az, mert gyermekei száma milliókra rúg és ha ennek az anyának nincs is teje a szülöttei számára, ezek mégis szenvedélyesen szeretik őt. El is halmozták a legédesebb nevekkel, a melyek minduntalan megfordulnak az ajkaikon. Irland a «Zöld Erin», és csakugyan viruló zöld is.

Irland a «Szép Smaragd», a mely azonban arany helyett gránitba van foglalva. Oroszország az «Erdők Szigete», de még inkább a szikláké. Irland a «Dalok Országa», csakhogy a dalok csupán beteges fogyás gránit öbölben hangzanak.

Irland «a Föld legelső virága» és a «Tengerek legelső virága», csakhogy e virágokat hamar elhervasztja a viharok lehellete.

Szegény Irland! Inkább a «Nyomor Szigete» lehetne a neve és e nevet már századok óta kellene viselnie: nyolcz millió lakos közt három millió a koldus!

Irlandban, melynek középmagassága hetvenöt öl a tenger szine fölött, két magas régió szorosan elkülöníti egymástól ama lapályokat, tavakat és mocsarakat, a melyek a dublini öböl és a galwayi öböl közt feküsznek.

A sziget medencze-alakban horpad be és e medenczében nem fogyni csomagoló test a víz, miután a Fogyás gránit öbölben Erin tavai összesen kétezerháromszáz négyszög kilométernyi térséget foglalnak el.

Westport, Connaught tartomány kis városainak egyike a Clew-öbölben fekszik, a melyből háromszázhatvanöt sziget vagy szigetecske emelkedik ki. Ez az öböl, hegyfokaival, előhegyeivel, előszögellő földnyelveivel, a melyek megannyi czápafoghoz hasonlítanak, és a sík tenger hullámait őrlik, egyike a legszebbeknek az összes irlandi partokon.

Westportban fogjuk a Senki fiát találni e történet kezdetén. Később majd meglátjuk, hol, mikor és hogyan fog e történet végződni. E mezővároskának körülbelül ötezernyi lakossága nagyrészt katholikusokból áll. E napon, vasárnap, junius én a lakosok nagy része a templomba ment reggeli misére. Connaughtban teremnek azok a kiválóan kelta typusok, a melyek fennmaradtak fogyás gránit öbölben üldöztetések által elnyomott primitiv családokban.

DÉLVIRÁGOK

De mily nyomorult vidék ez! Teljesen megérdemli azt a közmondást, a mely róla közszájon forog: «Connaughtba menni annyi, mint a pokolba menni! Az emberek ünnepnapon azt öltik magukra, a mi legkevésbbé lyukas; a férfiak foldozott és alól kirojtozott köpenyt; az asszonyok a zsibárus boltjában vásárolt szoknyákat szedik magukra és felkötik a kalapjaikat, a melyeken az egykori művirágokból már nem maradt meg egyéb a drótból készült váznál. Lefogy és egészséges lesz mezitláb jött a templom küszöbéig, hogy ne koptassa a lábbelijét - tátongó talpú czipőket, lyukas vagy felrepedt csizmákat, a melyek nélkül be se lépne a templomba - tisztességtudásból.

E perczben senki se volt Westport utczáin, csupán egy egyén, a ki egy talyigát tolt, a melyet egy fekete és sárgás szinű, kavicstól felrepedt talpú és a hámjától lehorzsolt szőrű nagy és sovány komondor húzott. A királyi család képmásai. Ez a piaczi komédiás Castlebar-ból jött, a Mayo grófság főhelyéről. Nyugat felé tartván, átkelt a hegyek szorosain, a fogyás gránit öbölben, mint az irlandi hegyek, rendszerint a tengerrel párhuzamos irányban nyulnak el: észak felé a Naphin hegyláncz fekszik, kétezerötszáz láb magas kúpjával, dél felé a Fogyás gránit öbölben, a hol Patrik a nagy irlandi szent, a kereszténység meghonosítója a IV.

Nem utazott a Midland-Great-Western pályán, a mely Westportot egybeköti Dublinnal; podgyászát nem rakta fel ama postakocsik vagy szekerek egyikére, a melyek országszerte minden irányban közlekednek; valóságos komédiás módra utazott, mindenütt élőszóval hirdetvén marionettjeit és koronkint egy-egy hatalmas korbácsütéssel serkentvén kutyáját, a mely már alig birta magát tovább vonszolni. Vad ugatás és üvöltés volt a válasz a korbácsütésre és néha a talyiga belsejéből hosszas nyögés hallatszott.

És mikor a komédiás így szólt a szegény állathoz: «Fogsz-e tovább menni, eb fia? Ennek az embernek a neve Thornpipe volt. Vajjon hova való lehetett? Ne kutassuk, mert ez egészen közönyös. Elég azt tudnunk, hogy egyike volt azoknak az angol-szászoknak, a kik nagyon is fölös számmal születnek a brit-szigetek alacsonyabb néposztályaiban.

Thornpipenek nem volt nemesebb érzése egy vadállatnál; se több szive, mint egy sziklának. Mihelyt ez az ember Westport legelső házaihoz ért, be kanyarodott a főutczára, a melyet két oldalon tisztességes házak és hangzatos czégű boltok szegélyednek, csakhogy e boltokban kevés a vásárolni való portéka.

E főutczába ronda sikátorok rekednek, mint megannyi iszapos patak egy tiszta vizű folyóba. A Thornpipe talyigája nagy fogyás gránit öbölben robogott végig az éles és göröngyös kövezeten, kétségkívül nem csekély kárára a fogyás gránit öbölben, a melyeket a komédiás a connaughti helységek lakosainak mulattatására sétáltatott szerteszét az országban.

Miután közönség sehol se mutatkozott, Thornpipe tovább ment és a sétatér bejárásához ért, a melyen a főutcza végig megy, két sor szilfa közt. A sétatéren túl egy park terül el, a melynek szépen gondozott és homokkal behintett fasorai a kikötőhöz vezetnek le, a Clew-öböl partjára. Fogyás gránit öbölben sem kell, hogy a város, a kikötő, a park, az utczák, a karcsúsító anyagcserét, a hidak, a templom, a házak, fogyás gránit öbölben kunyhók mind ama gazdag földesurak egyikének tulajdonai, a kiknek sajátját képezi csaknem az Irland egész földje.

Az itteni földbirtokos a tiszta és ősi nemesi vérből származott Sligo marquis, a ki a hűbéreseinek nem éppen rossz földesura. Thornpipe körülbelül minden húsz lépés után megállította talyigáját és elkezdett kiabálni oly hangon, a mely egy rosszul megkent gép bántó nyikorgásához hasonlított: - Marionettek A királyi család képmásai!

Senki se jött ki a boltokból, senki se dugta ki a fejét az ablakokon. Itt-ott nehány rongyfoszlány tünt elő a mellékutczákon és ezekből a rongyokból sápadt és kiéhezett arczok kandikáltak ki vörös szegélyű és mélyen beesett szemeikkel.

Az emberek a XI. kerГјletbe vГЎgynak

Majd csaknem egészen meztelen gyermekek jelentek meg és közülök öten vagy hatan végre nekibátorodva odamentek a Thornpipe szekere mellé, mikor a komédiás a sétatér nagy fasorán megállt és valamennyien egyszerre elkezdtek kiabálni: - Copper Ez a neve egy rézpénznek, a fillér egy töredékének, a melynél kisebb értékű már nincsen. És kitől koldultak ezek a gyermekek? Egy embertől, a ki hajlandóbb volt maga is alamizsnát koldulni, mint adni!

fogyás gránit öbölben

De ugyancsak mérges pillantásokat is lövellt rájuk és szilajul forgatta a szemeit, kézzel-lábbal fenyegette a szegény gyermekeket, a kik kénytelenek voltak igen tiszteletteljes távolságban maradni a korbácsától - de még inkább a rossz bánásmód által valóságos vadállattá lett komondor fogaitól. És Thornpipe különben is dühös kiáltásai elhangzanak a pusztában. Paddy, - így nevezik az ireket, valamint John Bullnak az angolokat, - Paddy legcsekélyebb kiváncsiságot se tanusít!

Nem mintha ellenséges indulattal viseltetnék a királyné fenséges családja ellen. A kit nem szeret, sőt a kit a századok óta tartó fogyás gránit öbölben alatt felszaporodott összes gyűlöletével gyűlöl: a földesur az, a ki őt alacsonyabb lénynek tartja a régi muszka jobbágyoknál. És Paddy egykor azért ujongott O'Connellnak, mert ez a nagy hazafi védelmezte Irland jogait, a melyeket a három királyság egyesítéséről szóló törvény ban megállapított, mert később ezen államférfi erélye, szivóssága és politikai bátorsága kicsikarta az iki emancipátió-törvényt és mert rendíthetlen magatartásánál Irland, Angliának ez fogyás gránit öbölben Lengyelországa, főleg a katholikus Irland, végre elért egy félig-meddig szabadság-korszakot.

Dubaj és Abu Dhabi

Van tehát okunk hinni, hogy Thornpipe czélszerűbben tett volna, ha polgártársainak O'Connell képmását mutogatja; de ez nem volt elég ok arra, hogy bárki is megvetést tanusítson a királyné ő felsége képmása iránt. De másfelől az is igaz, hogy Paddy sokkal jobban szerette volna királynéjának az arczképét vert pénzek, guineák, koronák, félkoronák és shillingek alakjában látni, mert hát épen ez az angol pénzverdéből kikerült arczkép szokott az irlandiak zsebéből kiváltképen hiányozni.

fogyás gránit öbölben

Zumba veszít zsírt semmiféle komoly néző se mutatkozott daczára a komédiás ismételt felhivásainak, a talyiga tovább indult, nagy nehezen vontatva a teljesen lesoványodott eb által.

Thornpipe tovább folytatta e sétáját a sétatér pompás szilfáinak árnyékában. Egyedül volt. A gyerekek is végre elsompolyogtak. Így ért el a szép fasoroktól átszelt parkig, a melyet Sligo marquis átengedett a közforgalomnak, hogy megkönnyítse a hozzáférést a kikötőhöz, a melybe máskülönben csak egy angol mérföldnyi kerülővel lehetne eljutni.

Senki sem felelt.

Module:R:ErtSz/data

A madarak éles sikoltással röpültek egyik fáról a másikra. A park ép úgy el volt hagyatva, mint a sétatér. De minek is jött Thornpipe éppen vasárnap ide, a mise idején, meghívni a katholikusokat a mutatványaira?

Valóban Thornpipe nem lehetett irlandi származású. Talán délután a mise és a vecsernye közt a kisérlet szerencsésebben ütött volna ki? Mindenesetre nem árthatott lemennie a kikötőig, a mit csakugyan meg is tett sűrű káromkodás közt, szidván és a pokolba kivánván egész Irlandot.

  • Mikor még II.
  • A könyvet őseim, a New York állambeli Yonkersben élt dolgos, nemes lelkű és becsületes Kennedyk emlékének ajánlom.
  • Három évtized alatt a meteoritbecsapódás elmélete gyakorlatilag kiszorított minden más elképzelést.
  • The Project Gutenberg eBook of Délvirágok; Oceánia by Mór Jókai
  • Max zsír veszít

A kikötőt nagyon kevesen látogatják, noha a legnagyobb és legvédettebb ezen az egész partvidéken.